F E L H Í V Á S
TANKÖNYVTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13.§-a szerint tankönyvtámogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon iskolai tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, aki:
•     nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 23. életévét még nem töltötte be,
•    kozármislenyi állandó lakos,
•    egyéb jogszabály rendelkezése alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban,
•    Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nem részesül önkormányzati támogatásban.

A tankönyvtámogatás mértéke:
•    középfokú iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében: 8.000,-Ft
•    felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében: 6.000,-Ft

A tankönyvtámogatás iránti kérelmet 2017. augusztus 01. – október 31. között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.
A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető.
A tankönyvtámogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
•    Az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról,
•    A tanuló, hallgató, vagy törvényes képviselője nevére kiállított (tankönyv, szakkönyv, jegyzet) készpénzfizetési számla, vagy befizetést igazoló csekk másolatát.
A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik.
A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor.  (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Teak