Elnöke: Dr. Kállai Sándor

Tagjai: Horváthné Emesz Krisztina, Farkas Róbert

Külsős tagjai: Vukovics Hajnalka, Mezei Endre

Hatásköre:

1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

2. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait, a gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

4. A Képviselő-testület felkérésére célvizsgálatot tarthat.

5. Pénzügyi döntést igénylő esetekben előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

6. A Bizottság munkájának segítése érdekében a jegyző a bizottság elnökének kérésére köteles 8 napon belül írásban tájékoztatást adni a pénzügyek állásáról, a likviditásról, a lekötött banki betétek helyéről, kamatairól, a hozzáférhetőség időpontjáról.

7. Eljár a polgármester és a települési képviselő összeférhetetlenségi ügyeiben.

8. Előkészíti a településfejlesztést érintő testületi döntéseket.

9. Előkészíti és véleményezi a területfejlesztést érintő döntéseket, kistérségi társulási ügyeket.

10. Előkészíti és véleményezi a környezetvédelmi tárgyú napirendi pontokat és területi döntéseket.

11. A bizottság önálló döntési jogosultsággal rendelkezik azon pénzösszegek elosztásában, amelyeket a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében számára biztosít. Ezen hatáskörének gyakorlásáról – különösen a keret időarányos felhasználásáról – a bizottság köteles félévente beszámolni a Képviselő-testületnek.

12. A bizottság – saját döntési jogkörén kívüli ügyekben – előkészíti döntésre a sporttal kapcsolatos ügyeket. Szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

13. képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, ellenőrzése, a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A vagyonnyilatkozatokat a bizottság elnökének, az általa megjelölt időben kell átadni. Az elnök által átvett képviselői vagyonnyilatkozatok biztonságos őrzéséről a jegyző gondoskodik.

14. Javaslatot tesz a polgármester illetményének, jutalmának és költségtérítésének megállapítására.

Teak