TÁJÉKOZTATÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 91/2018. (VI.26.) Ök. sz. határozatával a településfejlesztési koncepciójának módosítását határozta el.

A módosítás a koncepcióban hosszútávú célként megfogalmazott, a település nyugati felét érintő gazdasági terület helyének, kiterjedésének pontosítását célozza.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 8 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2018. augusztus 1.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. augusztus 15-én (szerdás) 15.30 órai kezdettel

lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: Tájékoztatás Kozármisleny város településfejlesztési koncepciójának tervezett módosításáról

Kozármisleny, 2018. július 1.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

FELHÍVÁS
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13/A §-a szerint beiskolázási támogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon általános-, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére, aki:

- nem részesül tankönyvtámogatásban, nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 18. életévét még nem töltötte be,

- kozármislenyi állandó lakos.

A beiskolázási támogatás mértéke: 5.000,-Ft A beiskolázási támogatás iránti kérelmet 2018. augusztus 01. – szeptember 30. között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.

A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető. A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról.

A beiskolázási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik. A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor. (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Beiskolázási kérelem nyomtatvány

F E L H Í V Á S
TANKÖNYVTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13.§-a szerint tankönyvtámogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon iskolai tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, aki:

- nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 23. életévét még nem töltötte be,

- kozármislenyi állandó lakos,

- egyéb jogszabály rendelkezése alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban, Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nem részesül önkormányzati támogatásban.

A tankönyvtámogatás mértéke:

- középfokú iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében: 8.000,-Ft

- felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében: 6.000,-Ft.

A tankönyvtámogatás iránti kérelmet 2018. augusztus 01. – október 31. között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.

A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető.

A tankönyvtámogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

- Az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról,

- A tanuló, hallgató, vagy törvényes képviselője nevére kiállított (tankönyv, szakkönyv, jegyzet) készpénzfizetési számla, vagy befizetést igazoló csekk másolatát.

A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik.

A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor. (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tankönyvtámogatási kérelem nyomtatvány

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén földi kémiai

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

kerül elvégzésre az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül.

A védekezés időpontja: 2018. július 17. (kedd) napján napnyugta utáni időszakban

A földi irtás során felhasznált készítmények: Coratrin

Tartaléknapok: 2018. július 18-19.

Kozármisleny, 2018.07.13.

Tisztelettel: dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

Teak