. 4 oC
2022. december 4. vasárnap
Borbála, Barbara, Boróka

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására

 

Közzététel időpontja: 2022. november 21.

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. december 5. 10:00 óra

Beszerző szerv: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

-

Az elvégzendő munka helye: Kozármisleny Város területe

 

Elvégzendő feladatok:

Kozármisleny város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátása.

 

A feladat ellátás célja: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontjában, továbbá a 44/B-44/C. § -ban foglalt célok teljesítése, az alábbi jogszabályok figyelembevételével:

 • a Vgt. 44/B – 44/J, § -ban,
 • a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben foglaltak, valamint
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Kormányrendelet, (a továbbiakban: Hszr.)
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése.

A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül az ügyféllel egyeztetett időpontban, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.

A közszolgáltatási feladatot az ajánlattevőnek a szerződés ideje alatt folyamatosan kell biztosítania.

A közszolgáltatás feladatainak ellátása során keletkezett összes adat és kezelésével kapcsolatos valamennyi adminisztráció, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a díj beszedése, megszervezése, lebonyolítása a közszolgáltató feladata.

A szerződés időtartama, a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja, a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 2023. január 01 – 2025. december 31.

Fizetési feltételek: A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ban foglalt rezsicsökkentés jelen közszolgáltatás díját érinti. A díjtétel természetes személy igénybevevők esetében nem emelkedhet.  

Az ajánlattevő a munka elvégzésére vonatkozó egyösszegű nettó egységárat ajánlatában, díjkalkuláció benyújtásával a Vgt. 44/D. §, és a Hszr. 14 – 16. § foglaltak figyelembevételével készült költségelemzés alapján határozza meg. 

Ajánlat benyújtásának módja: A pályázatot két példányban cégszerűen aláírva Kozármisleny Város Önkormányzatánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) elektronikusan, vagy postai úton (úgy, hogy december 5-ig beérkezzen) lehet benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít! A hiánypótlásra megállapított határidő – a hiánypótlási felhívás kézhezvételtől számított - 5 nap.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A benyújtáskor fel kell tűntetni: „Kozármisleny város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése

Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”

Ajánlatok bontásának időpontja: 2022. december 5. 13:00 óra

 

A pályázat elbírálása:

Az Önkormányzat a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő pályázóval kíván közszolgáltatási szerződést kötni.

A pályázat eredményéről minden pályázó tájékoztatást kap a döntéshozatalt követő 5 napon belül

A nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően köteles szerződést kötni. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a szerződés a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

További felvilágosítást a Kozármisleny Város Önkormányzatánál a + 36 72 570 939 telefonszámon dr. Kreka Alexandránál lehet kérni.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell:

a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;

olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;

- olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező - szakemberrel; továbbá

a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel;

- több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek szerződésben kell rögzíteniük;

-  az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait;

- a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását; valamint

- az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.

A pályázathoz csatolnia kell:

 1. Árajánlat (2023-as évre vonatkozóan)
 2. Részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott – szakmai ajánlatot, mely kiterjed:

a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére,

a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára,

- a közszolgáltatási díj beszedésének módjára,

- a helyettesítés rendjére vonatkozóan helyettesének konkrét megjelölésével.

 1. A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők egymás közötti szerződését.
 2. Referenciaigazolás.
 3. A pályázónak csatolnia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának egyszerű másolatát)
 4. A pályázónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy:

- a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;

- a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 60 napig fenntartja;

- nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését;

- vállalja a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozását, ügyeleti rendszer működtetését, (annak helye és elérhetőségének megjelölése),

- vállalja, hogy az alább felsorolt adatokat a Kozármisleny Város Önkormányzata részére félévenként rendelkezésre bocsátja:

 • folyékony hulladék származási helye (utca, házszám, ha nincs akkor hrsz.),
 • megrendelő neve,
 • elszállított mennyiség,
 • szállítás időpontja.

- pályázó rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges, - adott esetben - hatósági engedéllyel rendelkező, megfelelő műszaki állapotban lévő gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel. A nyilatkozatnak a gépek, berendezések és eszközök megnevezését is tartalmaznia kell.

- A pályázó tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében lévő telephely hatósági engedélyek másolatának csatolása. A telephelynek alkalmasnak kell lennie a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, eszközök tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.

 1. A szennyvizet befogadó nyilatkozatát, melyben a befogadó igazolja, hogy a pályázótól fogadja a beszállított szennyvizet.
 2. Az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság tevékenység végzéséről szóló igazolásának másolata.

Az ajánlattétel során alkalmazandó jogszabályok:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (különös tekintettel az IX/A. fejezetre)

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

- a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 2013. évi CXIV. törvény

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet,

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

 

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
?>