Hírek

2021. április 08., csütörtök 09:23

Meghívó e-lakossági fórumra

Értékelés:
(4 szavazat)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatja a város lakosságát, hogy 28/2021. II. 26.) számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23/C. § (7) bekezdés és a 43/A. § szerint elindítom a Kozármisleny város településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) rendeletének módosítási eljárását az előterjesztés szerinti tartalommal.

A véleményezésre alkalmas dokumentáció elkészült. Jelen helyzetben a partnerségi véleményezés lakossági fórum megtartásával nem oldható meg, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a szükséges lakossági fórum elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Észrevételeiket a közzétételtől számított 15 napon belül (2021.04.23.) küldhetik meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

A Képviselő-testület 2017.12.20-i ülésén alkotta meg a 24/2017. (XII.20.) számú Településkép-védelmi rendeletét,.mely többek között rendelkezik a településképi véleményezési valamint a településképi bejelentési eljárás szabályairól. Magyarország Kormányának 677/2020. (XII. 28.) Kormányrendelete változásokat tartalmaz az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08) Kormányrendelet kapcsán is, mely magasabb rendű jogszabálya a helyi Településkép-védelmi rendeletnek. A módosítások 2021. március 1-én lépnek hatályba, ezen időpontig a kormányrendelet változása miatt szükséges a helyi rendelet módosítása is. Jelen rendeletmódosítás független a 2021. január 26-án elfogadott módosítástól, melyet lakossági kérelmek és a rendelet alkalmazása során felmerült ellentmondások feloldása, pontosítások megtétele miatt vált szükségessé.

Az előterjesztésben szerepel a rendelet módosításának tervezete, melyet a Polgármester a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen keresztül véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszternek, valamint partnerségi véleményezésre bocsátja lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével.

Véleményezési dokumentáció beküldési határidő 2021. április 23.


 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2021. (…………..) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tervezet

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ban és 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, és a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 1. § (8) bekezdése az alábbi 12. ponttal egészül ki:
12. Sűrű közzel kialakított kerítés: olyan áttört jellegű kerítés, amelynél a kerítés vonalára merőleges nézetből, az átlátást biztosító felületek aránya összesen, a kerítés teljes felületének 20%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek hossza nem éri el az adott telekhatárhoz tartozó kerítés hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg a 60 cm-t. A tömör felületek utcafronti kerítés esetén előregyártott táblás elemek (beton, fémlemez, műanyag, fa) nem lehetnek.

2. §

A rendelet 26. § (2) bekezdése az alábbi 8. ponttal egészül ki:
8. Az Öregfalu és a Központi területek településrészeken az Étv. 33/A. §-ban szereplő egyszerű bejelentéséhez kötött lakóépület építésének építési munkái.

3. §

A rendelet 27. § (1) bekezdés helyére a következő szöveg lép:
27.§ (1) A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le a műemlékkel- a műemléki jelentőségű területekkel, a műemléki környezetekkel érintett telkek kivételével az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően mindazon építmények építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban, melyek:
1. Öregfalu és a Központi területek településrészeken állnak.
2. Helyi egyedi védettség alatt állnak.
3. A tevékenység a 2. sz. melléklet szerinti Gazdasági területeken történik, és az új épület, vagy a bővítés alapterülete az 1000 m2-t meghaladja.
4. A tevékenység a 2. sz. melléklet szerinti Új városrészek területén történik, és kettőnél több rendeltetési egységet tartalmaz.

4. §

A rendelet 28. § (2) bekezdése helyére a következő szöveg lép:
A polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai álláspontjára alapozva alakítja ki, amennyiben az Önkormányzat nem alkalmaz települési főépítészt, úgy a településképi véleményezési eljárás során kérheti az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai véleményét.

5. §

A rendelet 29. § -a az alábbi pontokkal egészül ki:
1. a Város közigazgatási területére vonatkozóan reklám és reklámhordozó elhelyezése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása esetén,
2. a Város közigazgatási területére vonatkozóan az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében.

6. §

A rendelet 30. § (4) bekezdése helyére a következő szöveg lép:
A bejelentési dokumentációban a településképi követelményeknek való megfelelést igazolni kell, továbbá rendeltetésváltozás esetén a dokumentációban a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés mellett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben (OTÉK) előírt összes követelménynek való megfelelést is igazolni szükséges.

A rendelet 30. § (8) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
1. a rendeltetésváltozás megfelel-e a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben (OTÉK) előírt összes követelménynek.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2021. március 01. napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2021. április 07.

Dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Utoljára frissítve: 2021. április 08., csütörtök 10:04
Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci