. 18 oC
2022. augusztus 13. szombat
Ipoly

Aktuális pályázatok

Ajánlattételi felhívás

az üzemképtelen járművek közterületről történő elszállításával, nyilvántartásával, tárolásával, őrzésével, az arra jogosult részére történő kiadásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátására

 

 Közzététel időpontja: 2022. március 28.

 Ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. április 14. 9:00 óra

 Ajánlatkérő: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

 Eljárás: tárgyalás nélküli, az eljárás egy ajánlat beküldése esetén is érvényes

 Az elvégzendő munka helye: Kozármisleny Város területe

 A szerződés időtartama: Határozott idejű, 2022. május 1-től - 2023. december 31-ig

 Elvégzendő feladatok:

Kozármisleny Város közigazgatási területén

 • hozzájárulás nélkül tárolt üzemképtelen gépjárművek, továbbá
 • szabálytalanul elhelyezett – közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető járművek

elszállítására, tárolására, őrzésére, jogosult tulajdonosnak történő kiadására, megsemmisítésére, vagy hasznosítására vonatkozó komplex szolgáltatás ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Kizárólag a fent felsoroltvalamennyi szolgáltatásra lehet ajánlatot benyújtani, részekre történő ajánlattétel esetén az ajánlat érvénytelen.

 A nyertes ajánlattevő a fent megjelölt okból, közterületen tárolt gépjárművet ajánlattevő írásos megrendelésének átvételétől számított 24 órán belül elszállítja, az elszállított gépjárműveket erre kijelölt, megfelelően őrzött tárolóhelyen kell elhelyezni.

 A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az elszállított gépjárműveket érintő intézkedéssel kapcsolatban folyamatosan tájékoztatást kapjanak az érintettek.

 A nyertes ajánlattevőnek folyamatosan biztosítania kell az intézkedéssel járó költségek helyben történő befizetésének lehetőségét, továbbá az intézkedés megszűntetésének és a gépjármű visszaadásának lebonyolítását.

 A jármű elszállítása során az abban, illetve más vagyontárgyban keletkezett vagyoni kárért a nyertes ajánlattevőt kártalanítási kötelezettség terheli.

 A szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályok, különösen a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a Kresz, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet alapján kell eljárni.

 A ajánlattevővel szemben támasztott kritériumok

 • Ajánlattevőnek érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal kell rendelkeznie.
 • Ajánlattevő nem állhat csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt.
 • Ajánlattevő rendelkezik a tevékenységhez szükséges szükséges engedéllyel.
 • Ajánlattevő rendelkezik őrzött tárolóhellyel (saját / bérelt ingatlan).
 • Ajánlattevő rendelkezik a szállításhoz használni kívánt járművekkel (saját, bérelt, lizingelt)

 

A pályázati kiírás mellékleteként kötelezően csatolandó dokumentumok.

 1. Cégkivonat, aláírási címpéldány másolata (3 hónapnál nem régebbi)
 2. Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 3. Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása Kozármisleny Város Önkormányzata felé.
 4. Ajánlattevő nyilatkozata miszerint az ajánlattételi felhívásban foglaltakat elfogadja.
 5. Tevékenységi engedély másolata.
 6. Felelősségbiztosítás meglétét igazoló irat.
 7. A teljesítésbe bevont tárolóhely jogszerű használatának bizonyítására szolgáló dokumentum (tulajdoni lap, bérleti szerződés, egyéb).
 8. Kimutatást a teljesítésbe bevonandó gépjárművekről, valamint a teljesítésbe bevonandó gépjárművek forgalmi engedélyének, egyéb releváns okiratainak másolata.
 9. Ajánlattevő, amennyiben alvállalkozót vesz igénybe, úgy ajánlata részeként köteles rendelkezésre állási nyilatkozatot benyújtani.
 10. Igazolás referenciamunkákról.

 Ajánlatok bontása: Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. emeleti tárgyaló, időpontja: 2022. április 14. 10:00 óra

 Bontáson jelen lehetnek: az ajánlatkérő és megbízottjai, ajánlattevők és megbízottjai.

 Ajánlat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban két példányban cégszerűen aláírva Kozármisleny Város Önkormányzatánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) személyesen, vagy postai úton (úgy, hogy április 14-ig beérkezzen) lehet benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

 A benyújtáskor fel kell tűntetni: „Pályázat – jármű elszállítás”

 

A pályázat elbírálása:

Az Önkormányzat az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kíván szerződést kötni.

Értékelési szempontok:

 1. referencia (30 %)
 2. a teljesítésbe bevonandó gépjárművek állapota, kora (30 %)
 3. a teljesítésbe bevont tárolóhely földrajzi helye (20 %)
 4. a tevékenység kezdetének ideje (10 %)
 5. önálló teljesítés vagy alvállalkozó igénybevételével történő teljesítés (10%)

 A pályázatról A Kozármisleny Város Polgármestere jogosult dönteni, melynek eredményéről minden pályázó tájékoztatást kap.

 A nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően köteles szerződést kötni. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a szerződés a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre.

 Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. Az önkormányzat nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra.

Biró Károly
polgármester

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.