. 12 oC
2022. október 2. vasárnap
Petra

Pályázati felhívás

köztemetők – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére

 

Kozármisleny Város képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.), az e törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999 (X.1) Korm.rend. (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot hirdet a Kozármisleny, 2637 hrsz., 2638 hrsz, 2639 hrsz és a 0107 hrsz alatti, „temető” megjelölésű köztemetők üzemeltetésére 5 éves határozott időtartamra.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

Közzététel időpontja: 2022. szeptember 29.

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. október 7. 9:00 óra

Ajánlatkérő: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Eljárás: tárgyalás nélküli, az eljárás egy ajánlat beküldése esetén is érvényes

A temetők műszaki adatai:

 1. 2637 hrsz. – belterületi ingatlan

Területe: 5992 m2

Közművek: villamos energia, vízellátás

 1. 2638 hrsz. – belterületi ingatlan

Területe: 4510 m2

Közművek: villamos energia, vízellátás

 1. 2639 hrsz. – belterületi ingatlan

Területe: 4510 m2

Közművek: villamos energia, vízellátás

 1. 0107 hrsz. – külterületi ingatlan

Területe: 5546 m2

Közművek: nincs

A szerződés időtartama: Határozott idejű, 2022. november 1-től - 2027. október 31-ig

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni: Az üzemeltetés és temetkezési szolgáltatás körében a temető törvény 16. §-ában, 25. § (1) bekezdésében, a Korm. rendeletben, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet), valamint a pályázati felhívásban meghatározott feladatokat köteles ellátni.

 

Egyéb kikötések:

 • Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.
 • Az üzemeltetőnek a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is nyújtania kell.
 • Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybevételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
 • Az üzemeltető a szolgáltatás ideje alatt folyamatosan köteles az alábbi nyilvántartásokat vezetni:

Nyilvántartó könyv, Temető térkép, sírbolt könyv.

 • Szolgáltató köteles a temetőtérképet annak bejáratánál ki függeszteni és a változásokkal legalább évenként kiegészíteni.
 • Szolgáltató köteles a temetési helyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani, a sírhelytáblákat, sorokat a helyszínen feltűntetni.
 • Szolgáltató köteles a temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kifüggeszteni a nyitvatartás idejéről, a temető rendjéről.
 • Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy az önkormányzat temetővel kapcsolatos rendeletében meghatározott díjakat alkalmazza, kívül egyéb díjakat nem állapíthat meg. Üzemeltető a díjak felülvizsgálatát minden év szeptember 15-ig kezdeményezheti.
 • Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni szeptember 15-ig.
 • A temető üzemeltetésével összefüggő feladatok költségei az üzemeltetőt terhelik.
 • Az üzemeltetőnek a köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével összefüggő feladatokat a vegetációs időszakban (május-szeptember) az alábbiak szerint kell elvégeznie:

- havonta egyszer (szükség szerint), vagy legalább a temetések előtti napon, ha szükséges

- az önkormányzat jelzése alapján 48 órán belül.

Amennyiben az üzemeltető a köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő feladatokat nem a meghatározott feltételek szerint látja el és másodszori írásbeli figyelmeztetésre sem hajlandó ellátni, úgy az azonnali felmondási ok az Önkormányzat részéről.

 • A temetővel kapcsolatos fejlesztési, beruházási igényeket üzemeltető az Önkormányzat felé előzetesen jelzi, de ez nem keletkeztet az önkormányzat számára kötelezettséget. A felújítással, beruházással kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik.
 • Üzemeltető köteles minimum évi 2 önkormányzatot terhelő temetést (köztemetés) térítésmentesen elvégezni.
 • Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól külön díjazásra nem jogosult.

Díjazás, költségek viselése:

A köztemetőben a rendeletileg szabályozott díjak közül a sírhely megváltási díjak a tulajdonos önkormányzatot illetik, míg a temetői létesítmények igénybevételével kapcsolatos, a temetőfenntartási hozzájárulás és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak az üzemeltetőt illetik (Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza).

A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos áramellátás, a vízdíj, továbbá a köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik.

Az elektromos áram éves költsége 2021-ben: 2.945, -Ft

A vízdíj éves költsége 2021-ben: 25.291, -Ft

A köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő költség 2021-ben 120.000,-Ft/alkalom volt (6 alkalommal került rá sor).

Köztemetések éves száma: kb. 2-3 db

Temetések éves száma: kb. 35-40 db

A köztemető fenntartásával kapcsolatos valamennyi beruházási, felújítási költség önkormányzatot terhelik.

A temetőben az alábbi fejlesztések, beruházások megvalósítását tervezi az önkormányzat:

 • ravatalozó tetőszerkezetének javítása
 • a temető hiányos kerítéselemeinek pótlása
 • az illemhely infrastrukturális fejlesztése
 • sírhelynyilvántartás digitalizálása
 • a 0107 hrsz-ú temető ravatalozójának felújítása és vízhálózat kiépítése

A pályázati kiírás mellékleteként kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • Cégkivonat, aláírási címpéldány egyszerű másolata
 • Az 1999. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdés szerinti engedély másolata.
 • A 145/1999. (X.1.) Korm rendeletben előírt egyéb hatósági engedélyek másolata:
  • temetkezési szolgáltató szakképesítést igazoló dokumentum másolata
  • felelősségbiztosítási szerződés, fedezetigazolás vagy kötvény
  • kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása Kozármisleny Város Önkormányzata felé.
 • Ajánlattevő nyilatkozata miszerint az ajánlattételi felhívásban foglaltakat elfogadja.
 • Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a temető törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel.
 • A temetőben az üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseit, a helyi ügyfélfogadás ellátásának módját
 • A törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét.
 • A köztemetés díjának meghatározása, a térítésmentesen vállalt köztemetések száma.
 • Az üzemeltető általi hozzájárulás összegét az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztésekhez, beruházásokhoz éves szinten.

 

Ajánlatok bontása: Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. emeleti tárgyaló, időpontja: 2022. október 7. 10:00 óra

Bontáson jelen lehetnek: az ajánlatkérő és megbízottjai, ajánlattevők és megbízottjai.

Ajánlat benyújtásának módja:

A pályázatot egy zárt borítékban két példányban cégszerűen aláírva Kozármisleny Város Önkormányzatánál (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) személyesen, vagy postai úton (úgy, hogy október 7-ig beérkezzen) lehet benyújtani.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A borítékon fel kell tűntetni: „Pályázat – köztemető üzemeltetése”

 

A pályázat elbírálása:

Az Önkormányzat az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kíván szerződést kötni.

Értékelési szempontok:

 1. az önkormányzat által megvalósítani kívánt beruházások, felújításokhoz való hozzájárulás mértéke egy évre vonatkozóan (50 %)
 2. köztemetés díja, térítésmentesen vállalt köztemetések száma (30 %)
 3. egyéb köztemető fejlesztésére vonatkozó elképzelések (20 %)

A pályázatok elbírálásnál előnyt élvez az a tapasztalt pályázó, aki a felújításokhoz, beruházásokhoz minél több hozzájárulást, illetve valamilyen többletkötelezettséget vállal ill. minél több köztemetést vállal térítésmentesen az önkormányzat részére.

A pályázatról Kozármisleny Város Polgármestere jogosult dönteni, melynek eredményéről minden pályázó tájékoztatást kap.

A nyertes pályázó a pályázatok elbírálását követően köteles szerződést kötni. Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a szerződés a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására. Az önkormányzat nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A 2022. június 16-án közzétett és 2022. augusztus 4-én eredménytelenné nyilvánított eljáráson induló ajánlattevők számára helyszíni bejárást nem biztosítunk.

A felhívással kapcsolatban bővebb tájékoztatás dr. Kreka Alexandra aljegyzőtől kérhető az alábbi elérhetőségeken: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; 72/ 570-939. Tájékoztatás 2022. október 04-én reggel 8 óráig kérhető, azt követően nem tudunk tájékoztatást adni.

Kozármisleny Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2017. (IX.21.) számú önkormányzati rendelete a pályázat nyertesének kihirdetése után módosításra kerül, melynek során a nyertes pályázó észrevételeire, tapasztalataira, szakmai tudására és javaslataira is figyelemmel leszünk a vonatkozó jogszabályok betartásával.

A temetők elhelyezkedésének helyét az alábbi térképeken jelöltük az első térképen pirossal, a második, harmadik térképen K-T jelzéssel.

1. számú térkép:

2. számú térkép:

3. számú térkép:

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.