. 12 oC
2023. március 21. kedd
Benedek, Napsugár

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: az adatkezelővel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan az adatkezelő személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Adatkezelő szervek), a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Az Adatkezelő szervek a megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk az Adatkezelő szervek részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges, hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő szervek, mint adatkezelők adatai:

Megnevezése:

Kozármisleny Város Önkormányzata

Képviselője:

Dr. Bíró Károly polgármester

Megnevezése:

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Képviselője:

Dr. Halmos Barbara jegyző

Központi e-mail címe:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszáma:

+3672570910

Postacíme:

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelő szervek által igénybe vett adatfeldolgozók:

Megnevezése:

Microsoft Magyarország Kft.

Központi ügyfélkapcsolati pont:

https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus/

Postacíme:

1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)

Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu

Feldolgozói tevékenysége:

Levelezőszerver-tárhely, felhőtárhely szolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

Az Adatkezelő szervek elektronikus levelezése a szolgáltató által biztosított külső tárhelyen kerül tárolásra, és az ott futó programok működtetik. Az Adatkezelő szervek bizonyos adatokat a Microsoft által biztosított felhőtárhelyen (MS Sharepoint) tárolnak.

 

Megnevezése:

Cyber Magic Bt.

Központi e-mail címe:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Központi telefonszáma:

+36/20-4629-234

Postacíme:

Pécs, Aidinger János u. 7.

Weboldala:

www.cybermagic.hu

Feldolgozói tevékenysége:

Webtárhely-szolgáltatás

Tevékenység rövid ismertetése:

A webtárhely-szolgáltató a saját szerverén létrehozott, elkerített lemezterületet biztosít, amelyre az Adatkezelő szervek weboldala került feltöltésre.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő szervek a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

Az Adatkezelő szervek az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő szervek olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő szervek, mint adatkezelők, munkatársaik és adatfeldolgozóik férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő szervek számítástechnikai rendszerei központi épületükben, valamint adatfeldolgozóiknál találhatók meg.

Toborzás (új foglalkoztatottak felvétele)

Az Adatkezelő szervek teljeskörű védelemben részesítik a jelentkezők személyes adatait és személyiségi jogait a beérkező önéletrajzok és csatolmányaik kezelése során.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont második fordulata: szerződés előkészítése (felvételt nyert, illetve az elutasított jelentkezők esetén)

Az adatkezelés célja: Új foglalkoztatottak felvétele (jelentkező alapvető adatainak rögzítése, munkaköri alkalmasságának igazolása)

Személyes adatok köre: Önéletrajzban, motivációs levélben, referenciákban, egyéb beküldött dokumentumban szereplő adatok

Az adatkezelés időtartama: A felvételi eljárás lezárását követő legfeljebb 90 napig (egyedi esetben, a jelentkező hozzájárulása esetén, a pályázati anyag tovább tárolása lehetséges a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az egyedileg megállapított határidő lejártáig)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A pályázati anyag elbírálása nem lehetséges, így a foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem hozható létre.

Online kérdőívek kitöltésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő szervek Kozármisleny lakosságának álláspontjának megismerése érdekében online kérdőíveket tesznek elérhetővé. A válaszok megfelelő értelmezéséhez bizonyos demográfiai adatokra van szükség, azonban ezeknek nem célja a válaszadók egyedi azonosítása.

A kérdőívek kitöltése és az adatok megadása nem kötelező, az teljes mértékben önkéntességen alapul.

Az Adatkezelő szervek az online kérdőívek adataiból nem készítenek adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használják fel.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont: a helyi önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához fűződő közérdek.

Az adatkezelés célja: a lakosság bevonása a helyi közügyek eldöntésébe, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása.

Személyes adatok köre: Minden kérdőívben eltérő adatkör kerül meghatározásra, azonban a cél eléréséhez szükséges adatkezelés elérése érdekében az alábbi korlátok kerültek meghatározásra:

 • személyazonosító adatok bekérésére nem kerül sor,
 • kapcsolattartásra szolgáló adatok bekérésre nem kerül sor,
 • az egyéb adatok (pl.: demográfiai adatok, mint életkor, gyermekek száma stb., vagy az egyes válaszokhoz fűzött indokolásokban szereplő adatok) egyedi azonosításra nem kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama: Az egyes kérdőíveken szereplő adatok a kérdőív kiértékelésének végeztével azonnal törlésre kerülnek, a kiértékelés eredményeként létrejövő statisztikák 1 évig kerülnek megőrzésre, ez idő alatt a statisztikai adatok a kérdőív eredményének igazolása érdekében kerülnek tárolásra.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikációval kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg az Adatkezelő szerveket (pl.: telefonon, e-mailben), elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő szervek az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeljék.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont), ezt követően az adatok tárolása az Adatkezelő szervek közfeladatának ellátásához fűződő közérdeke (GDPR 6. cikk e) pont) alapján történhet. Az Adatkezelő szervek tevékenységének közérdekűsége a későbbi kapcsolattartást, valamint az Adatkezelő szervek vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, az Adatkezelő szervek rögzítik az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. Az Adatkezelő szerveknek ezeket az adatokat a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • E-mailes megkeresés esetén: név és e-mail cím
 • Telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő szervek az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezelik. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő három hónapon belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő közérdek a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen közérdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre az Adatkezelő szerveknek nem áll módjukban válaszolni.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szervek hivatalos közösségi oldalának (Facebook) működtetése és a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása. Az oldalon a hírekhez való hozzászólásra és az Önkormányzattal való online kapcsolatfelvételre is lehetőség van.

Személyes adatok köre: Név, valamint azon adatok, melyeket Ön az Adatkezelő szervek közösségi oldalain önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

Az Adatkezelő szervek közösségi oldalainak látogatói adataiból nem készítenek adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használják fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az Adatkezelő szervek és a Facebook Ireland Limited között.

Plug In-ek és beépülő modulok

Az Adatkezelő szervek weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.

Google Térkép

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

Térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely számára, hogy az elhelyezkedéssel kapcsolatos adatokat az oldalaiba integrálja.

A gyűjtött személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok, Google sütik által gyűjtött adatok, úgy mint: IP cím, böngésző és operációs rendszer típusa, az Adatkezelő szervek weboldalának URL címe.

Adatkezelési tájékoztatója

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Facebook

Szolgáltató

Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited)

Célja, működése

Facebook widgetek (Facebook Page Plug-In) elérést biztosítanak a Facebook szociális hálójához

A gyűjtött személyes adatok

Böngészéssel kapcsolatos adatok, böngésző és operációs rendszer típusa, az eszközön bejelentkezett Facebook felhasználó online azonosítója.

Adatkezelési tájékoztatója

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Sütik („Cookie”)

Az Adatkezelő szervek weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az Adatkezelő szerveknek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Személyes adatok köre: Azonosítószám (IP-cím), dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy az egyes sütik egyedi lejárati idejéig kezelik az Adatkezelő szervek. A süti élettartamának leteltét követően automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adat megadásának elmaradása nem jár előrelátható következménnyel.

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a weboldalt látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát.

A sütikről általában:

Munkamenet (Session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék az Adatkezelő szervek weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

A weboldal működése szempontjából a sütik további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét.

Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalt látogatja.

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat az Adatkezelő szervek marketing célokra nem használják fel.

Neve

Célja

Típusa

Élettartama

_ga

Google analitikai süti, amely egy véletlenszerű számmal azonosítja és egyúttal megkülönbözteti egymástól a felhasználókat

Analitikai/állandó/külső

2 év

_ga_#

Google analitikai süti, amely rögzíti a látogatás számot, valamint az első és a legutóbbi látogatás dátumát

Analitikai/állandó/külső

2 év

HEX (32)

A MISLENY appra figyelemfelhívó felugró ablakot irányító süti

Funkcionális/munkamenet/belső

24 óra

 

Az Adatkezelő szervek weboldalán működő elemző eszközök

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat bárki számára.

Google Analytics

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

Felhasználók számának, tevékenységének nyomon követése, webanalitikai mérések végzése.

Adatkezelési tájékoztatója

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

 

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer/Edge:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelő szerveknek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Adatkezelő szervek egyébként is kezelnek Önről).

Az Adatkezelő szervek az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 25 napon belül válaszolják meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat az Adatkezelő szervek rendszereikből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törlik.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő szervektől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő szervek tájékoztassák:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő szervek közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelő szervektől az Önre vonatkozó személyes adatokról ingyenes másolat készítését, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve az adatkezelés közérdekűsége esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás/hozzáférés kérés esetén az Adatkezelő szervek méltányos költségtérítést számolhatnak fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő szervek úgy biztosítják, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatják el Önhöz a kezelt személyes adatokat (másolatukat) és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő szervek késedelem nélkül helyesbítsék az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő szervek korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő szervek ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelő szerveknek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő szervek feladatellátásával kapcsolatos közérdek is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés közérdekűsége elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő szervek az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő szervek indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő szervek gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a közérdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat az Adatkezelő szervek jogellenesen kezelték és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelő szervek által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő szervek bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozták az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével kötelesek megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassák az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés közérdekűségén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő szervek a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg és az, az Ön önkéntes hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelő szervektől, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássák az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsák.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Adatkezelő szerveknek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

 

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon az Adatkezelő szervek képviselőihez vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:                                   

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:

+3672570910

Adatvédelmi tisztviselő:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
?>