. 22 oC
2022. május 26. csütörtök
Fülöp, Evelin

Archívum

Pályázati kiírás

 Civil szervezetek 2021. évi támogatására

  Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva Kozármisleny Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kozármislenyben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek számára.

I. Támogatási cél:

       Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

 • - A szervezet működéséhez, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítéséhez.
 • - A szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához.
 • - Hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

II. Pályázhatnak:

A pályázat nyilvános. Azok a civil szervezetek, melyeknek Kozármisleny város területén bejegyzett telephellyel vagy székhellyel rendelkeznek, és tevékenységük kizárólag, vagy elsősorban Kozármisleny város polgárainak érdekében végzik, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján.

Egyéb jogosultsági feltételek: az a szervezet pályázhat, aki

 • - a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és határidőre elszámolt;
 • - nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása, sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.

III. A pályázat benyújtásának módja:

 A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt pályázati adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.kozarmisleny.hu internetes honlapról. 

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek!  

IV. Kötelező mellékletek:

 • a./ A szervezet létesítő okiratának egyszerű másolata;
 • b./ Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata;
 • c./ Beszámoló az Önkormányzattól kapott előző évi támogatás felhasználásáról (amennyiben az korábban nem került benyújtásra)
 • d./ Köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás;
 • e./ Szakmai program és pénzügyi terv a 2021. május 1. napját követően megvalósítandó programra vonatkozóan; működési támogatás esetén a célra vonatkozóan;
 • f./ Szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása;
 • g./ A pályázathoz szükséges önerő biztosítása esetén az önerő igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 11

(A pályázati kiírást (2021. március 12.) követő 30. nap)

V. A pályázat elbírálása:

Amennyiben a veszélyhelyzet a benyújtási határidő lejárta után is fennáll, úgy a benyújtott pályázatokat Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének nevében a Polgármester véleményezi és dönt a támogatás odaítéléséről.

Amennyiben a veszélyhelyzet megszűnik a benyújtási határidő lejártáig, úgy a Képviselő-testület Kulturális Bizottsága véleményezi a pályázatokat Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 30/2012. (X.26.) Önkormányzati rendelete alapján, majd odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő ülésén.

VI. A pályázati támogatás igénybevétele:

Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A támogatási összeg a 2021. január 1. és 2021. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel.

VII. A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak és Kozármisleny Város Önkormányzatának a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 30/2012. (XI.26.) rendeletében foglaltak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról elszámolást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt módon és határidőig.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-a alapján a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 96. §-a alapján a támogató jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha a kedvezményezett (támogatott) a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti a beszámolási kötelezettségét.

Tájékoztatom továbbá, hogy Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendeletének 25. § (4) bekezdése alapján „amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.”

Kozármisleny, 2021. március 12.

- PÁLYÁZATI ATATLAP (WORD)-

- PÁLYÁZATI ATATLAP (PDF)-

 

 

 

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.