. 28 oC
2022. július 6. szerda
Csaba

Archívum

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár NKft.

szakmai igazgatói (magasabb vezető)

álláshelyére 1. A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft. (a továbbiakban: Nkft.) – székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u.124., Cg.: 02-09-081665) Kozármisleny Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, amelynek az alapító okirat szerinti tevékenységébe tartozik a közművelődési feladatellátás. a A Nkft. Kozármisleny Város Önkormányzatával hatályos közművelődési megállapodással rendelkezik, mely meghatározza a konkrét feladatokat.
 2. Az igazgatói munkakörébe tartozó vezetői beosztással járó feladatok:

- Felelős vezetőként az Nkft.-ben a közművelődési feladatellátás szakszerű és jogszerű irányítása a hatályos jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, a szervezeti működési szabályzatnak és egyéb belső szabályzatoknak, a helyi közművelődési rendeletnek és közművelődési megállapodásnak megfelelően,

- a munkavállalók irányítása, ellenőrzése

- képzési és beiskolázási tervet készít és azt a törvényben leírt határidőre a munkáltató részére eljuttatja,

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) által meghatározott közművelődési alapszolgáltatások teljes körének biztosítása,

- az Nkft. szakmai egységének működtetése,

- tervezi, szervezi irányítja az Nkft. belső rendezvényeit, kulturális programjait, kiállításait, hagyományőrző programjait, valamint Kozármiseny város rendezvényeinek szervezése, koordinálása,

- a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős és kulturális programjának szervezése, klubbok, szakkörök szervezése,

- a helyi szintű közösségépítés, közösségfejlesztés támogatása,

- a tárgyév március 1-ig üzleti és szolgáltatási terv elfogadtatása

- a rá bízott vagyonért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik

- kapcsolattartás, közös koordinációs és szakmai egyeztetéseken való részvétel a város kulturális és köznevelési és oktatási intézményeivel, szakmai képviselőivel, civil szervezetekkel

- részt vesz a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásában, elkészítésében

- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, az Nkft társasági szerződése, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a megbízási szerződés rá hárít. 

 1. Munkakör megnevezése: Igazgató (magasabb vezető)
 2. Foglalkoztatás időtartama: 2021. december 1. napjától – 2026. október 30. napjáig, 5 év határozott időtartamra
 3. A foglalkoztatás jellege: Rész/Teljes munkaidő.

 Jelen pályázati kiírás alapján a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt megbízási jogviszony keretében látja el. 

 1. 6. A munkavégzés helye:

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft.

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. 

 1. A javadalmazásra vonatkozó információk:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás az irányadó. 

Kozármisleny Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Nkft. esetében – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 32/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet 14. §-ában foglaltakra – a vezető tisztségviselő megválasztása és díjazásának megállapítása – a Ptk. 3:21. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a taggyűlés hatáskörébe tartozik. 

 1. Pályázati feltételek, a munkakör betöltésének feltételei:

- A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdés szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek:

 1. a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, illetve nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
 2. b) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 3. c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, 

- cselekvőképesség, 

-  Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről, vagy a mentesség igazolása. 

- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

- vezető tisztségviselővel szemben a vonatkozó jogszabály által meghatározott követelményeknek történő megfelelés, valamint, hogy nem állnak fenn a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabályban meghatározott kizáró okok 

 1. Előnyt jelent:
 • állami, önkormányzati, gazdasági társaságban szerzett művelődésszervező munkatapasztalat
 • kozármislenyi helyismeret
 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, nyilatkozatok:

- A pályázó szakmai önéletrajza,

- A pályázó motivációs levele,

- A pályázó részletes szakmai és vezetési programja, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

- Az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,

- A pályázó 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy

-           a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,

-           a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-           megbízása esetén a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

-           megfelel a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek, valamint nem állnak fenn vele szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, valamint összeférhetetlenségi okok,

-           pályázata elbírálására vonatkozó szakbizottsági, vagy a képviselő-testületi zárt vagy nyilvános ülés tárgyalásához járul-e hozzá,

-           megbízása esetén vállalja, hogy az előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, 120 órás képzés elvégzését a jogszabályban írt feltételek szerint. 

 1. A pályázat benyújtási határideje és módja: 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 24. 

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Kozármisleny Város Polgármesterének címezve (Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) 2 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a „Igazgatói pályázat” megnevezést. 

 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a 136/2021. (VIII.24.) Ök. sz. határozattal létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 1. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 1. A felhívás közzétételének helye:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozarmisleny.hu és a www.mislenykult.hu honlapján.

A pályázati kiírással kapcsolatban információt nyújt Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezető az alábbi elérhetőségeken: e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.