. 20 oC
2022. május 26. csütörtök
Fülöp, Evelin

Archívum

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Kozármislenyi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatait is ellátó

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft

ügyvezető (vezető tisztségviselő)

munkakör ellátására.

 

1. A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft. (a továbbiakban: Nkft.) – székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u.124., Cg.: 02-09-081665) Kozármisleny Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, amelynek az alapító okirat szerinti alaptevékenysége a közművelődési feladatok ellátása. A Nkft. Kozármisleny Város Önkormányzatával hatályos közművelődési megállapodással (közszolgáltatási szerződés) rendelkezik, mely meghatározza a konkrét feladatokat.

2. Az ügyvezető munkakörébe tartozó vezetői beosztással járó feladatok:

- Felelős vezetőként az Nkft eredményes, hatékony, gazdaságos, szakszerű és jogszerű irányítása a hatályos jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, a szervezeti működési szabályzatnak és egyéb belső szabályzatoknak, a helyi közművelődési rendeletnek és közművelődési megállapodásnak megfelelően,

- a munkavállalók fölött munkáltatói és egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása, munkavállalók irányítása, ellenőrzése

- képzési és beiskolázási tervet készít és azt a törvényben leírt határidőre a munkáltató részére eljuttatja,

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) által meghatározott közművelődési alapszolgáltatások teljes körének biztosítása,

- az Nkft. szakmai egységeinek integrált működtetése,

- tervezi, szervezi irányítja és ellenőrzi az intézmény belső rendezvényeit, kulturális programjait, kiállításait, hagyományőrző programjait, valamint Kozármiseny város rendezvényeinek szervezése, koordinálása,

- a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési, szabadidős és kulturális programjának szervezése, klubbok, szakkörök szervezése,

- a helyi szintű közösségépítés, közösségfejlesztés támogatása,

- a tárgyév március 1-ig üzleti és szolgáltatási terv megküldése annak elfogadása,

- a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodás biztosítása, a rá bízott vagyonért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik

- kapcsolattartás, közös koordinációs és szakmai egyeztetéseken való részvétel a város kulturális és köznevelési és oktatási intézményeivel, szakmai képviselőivel, civil szervezetekkel

- az Nkft képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

- a képviselő testület kérésére az Nkft. ügyeiről felvilágosítást ad és lehetővé teszi az Nkft. üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,

- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,

- feladata a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, a jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése,

- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, az Nkft társasági szerződése, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

3. Munkakör megnevezése: Ügyvezető (vezető tisztségviselő)

4. Foglalkoztatás időtartama: 2021. június 1. napjától – 2026. május 31. napjáig, 5 év határozott időtartamra

5. A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Kötetlen munkarend,

 Jelen pályázati kiírás alapján az Nkft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel az ügyvezetőnek, mint a társaság vezető tisztségviselőjének a jogviszonyára a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadók.

6. A munkavégzés helye:

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft.

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

7. A javadalmazásra vonatkozó információk:

A bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Kozármisleny Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Nkft. esetében – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 32/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet 14. §-ában foglaltakra – a vezető tisztségviselő megválasztása és díjazásának megállapítása – a Ptk. 3:21. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

8. Pályázati feltételek, a munkakör betöltésének feltételei:

- A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdés szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek:

  1. a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, illetve nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
  2. b) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
  3. c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

- cselekvőképesség,

-  Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről, vagy a mentesség igazolása.

- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

- vezető tisztségviselővel szemben a vonatkozó jogszabály által meghatározott követelményeknek történő megfelelés, valamint, hogy nem állnak fenn a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabályban meghatározott kizáró okok

9. Előnyt jelent:
- állami, önkormányzati, gazdasági társaságban szerzett művelődésszervező munkatapasztalat
- kozármislenyi helyismeret

10. A pályázat részeként benyújtandó iratok, nyilatkozatok:

- A pályázó szakmai önéletrajza,

- A pályázó motivációs levele,

- A pályázó részletes szakmai és vezetési programja, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

- Az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,

- A pályázó 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy

- a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,

- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- megbízása esetén a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

- megfelel a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek, valamint nem állnak fenn vele szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, valamint összeférhetetlenségi okok,

- pályázata elbírálására vonatkozó szakbizottsági, vagy a képviselő-testületi zárt vagy nyilvános ülés tárgyalásához járul-e hozzá,

- megbízása esetén vállalja, hogy az előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, 120 órás képzés elvégzését a jogszabályban írt feltételek szerint. (amennyiben szükséges)

11. A pályázat benyújtási határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Kozármisleny Város Polgármesterének címezve (Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) 2 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a „Ügyvezetői pályázat” megnevezést.

12. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a 78/2021. (V.3.) Ök.sz. határozattal létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

13. A felhívás közzétételének helye:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozarmisleny.hu és a www.mislenykult.hu honlapján.

A pályázati kiírással kapcsolatban információt nyújt Baka Sára ügyvezető az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ,

tel: +36308163848

Kiírás letöltése PDF-ben


Személyes adatok kezelése:

A jelentkezők személyes adatait a 2016/679/EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban kezeljük. A jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont második fordulata szerinti szerződés előkészítése, célja új foglalkoztatottak felvétele (a jelentkezők alapvető adatainak rögzítése, munkaköri alkalmasságának igazolása). A beérkezett adatok a felvételi eljárás lezárultával a jelentkező döntése alapján átadásra vagy törlésre kerülnek (döntés hiányában legfeljebb az eljárás lezárását követő 90 nappal), kivéve azokban az egyedi esetekben, amikor a felvételre nem került jelentkező a pályázati anyagának tovább tárolásához kifejezetten hozzájárul. Ilyenkor az adatok a hozzájárulás visszavonásakor vagy az egyedileg megállapított határidő lejártakor kerülnek törlésre. Részletes tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól elérhető a www.kozarmisleny.hu oldalon

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.